E-Devlet'in Ana Giriş Kapısı...
    Anasayfa | Açılış Sayfası Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | İletişim
T.C. Kimlik No Araç Sorgulama SSK Bağkur Emekli Sandığı SGK 2014 TakvimiTV İzle | Radyo Dinle

Gazeteler | Sorgula

Haberler | Nostalji


 • Sık Kullanılanlar
 • ÖSYM Sınav Sonuçları
 • Milli Eğitim
 • Yükseköğretim
 • Emeklilik Hizmetleri
 • İş ve Eleman Arama
 • Sağlık Hizmetleri
 • Hukuk ve Adalet
 • Emniyet Hizmetleri
 • Ekonomik ve Mali İşler
 • Milli Savunma
 • Haberleşme Hizmetleri
 • Ulaşım Hizmetleri
 • Nüfus - Vatandaşlık İşleri
 • Turizm
 • Spor
 • Bakanlıklar
 • Genel Devlet Kurumları
 • Siyasi Partiler
 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Sivil Toplum
 • K.K.T.C
 • Avrupa Birliği
  • Elçilik - Konsolosluk
  • Deprem Linkleri
  • M. Kemal Atatürk
  • Haber Kaynakları
  • Hava Durumu
  • Resimler
  • Haritalar
  • İl Haberleri
  • 2014 Takvimi
  • Şans Oyunları
   • İŞSİZLİK SİGORTASI

   • Ana Sayfa > İş-Eleman Arama > İşkur > İşsizlik Sigortası

    Bu sayfada İşsizlik Sigortası hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilir, başvuru, şartları ve İşsizlik Sigortası Kanunu konusunda bilgilenebilirsiniz.


    İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? MAAŞ NASIL HESAPLANIR?    İşsizlik Sigortası Kapsamı


    İşsizlik Sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.   • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

   • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

   • İstekleri halinde;
    a) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
    b)Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

   • işsizlik sigortasının kapsamındadır.    İşsizlik Sigortası'ndan Yararlanma Şartları


    İşsizlik Sigortası'ndan yararlanabilmek için;

   • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

   • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

   • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

   • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

   • gerekmektedir.    İşsizlik Sigortası Başvurusu


    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

    İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.    İşsizlik Maaşının Süresi


    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

   • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

   • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

   • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

   • süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.    Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Durumlar


    Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

   • 1. Hastalık,

   • 2. Ücretsiz izin,

   • 3. Disiplin cezası,

   • 4. Gözaltına alınma,

   • 5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

   • 6. Kısmi istihdam,

   • 7. Grev,

   • 8. Lokavt,

   • 9. Genel hayatı etkileyen olaylar,

   • 10. Ekonomik kriz,

   • 11. Doğal afet,

   • Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.    İşsizlik Sigortası Kapsamında Verilen Hizmetler


    İşsizlik maaşı alanlara İŞKUR tarafından;

   • İşsizlik ödeneği verilmesi,

   • Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,

   • Yeni bir iş bulma,

   • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

   • hizmetleri sağlanmaktadır.    İşsizlik Maaşı Miktarı


    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.    İşsizlik Maaşının Ödenmesi


    İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.      

    İşsizlik Maaşının Kesildiği Durumlar


    İşsizlik ödeneği almakta iken;
   • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

   • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

   • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

   • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.    İşsizlik Maaşından Yapılan Kesintiler


    İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.    Sağlık Hizmetinden Yararlanma


    İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.    İşsizlik Maaşı Alırken Yapılması Gerekenler


    İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.    İşsizlik Sigortası Prim Miktarı


    İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.
    İŞ KAYBI TAZMİNATI    1- Kapsam


    Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan sigortalı işsizler.    2- Amaç


    Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmeleri nedeniyle, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere belirli bir süre gelir ve sosyal güvenlik devamlılığı sağlamak.    3- İlgili Kurumlar


   • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; iş kaybı tazminatının ödenmesi ve sağlanacak diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden,

   • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı; kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütülmesinden,

   • sorumludur.    4- Faydalanma Şartları ve Süreleri


    Özelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine başvurmaları gerekmektedir.

    Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışırken hizmet akitleri sona erenlerden, hizmet akdi kesintisiz en az;

   • 550 gün devam edenlere 90 gün,

   • 1100 gün devam edenlere 120 gün,

   • 1650 gün devam edenlere 180 gün,

   • 2200 gün devam edenlere 240 gün,

   • iş kaybı tazminatı ödenmektedir.    5- Sunulan Hizmetler


   • İş kaybı tazminatı ödenmesi,

   • Yeni bir iş bulma,

   • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

   • Sosyal güvenlik kuruluşları kesintilerinin hak sahipleri adına ilgili kurumlara yatırılması.    6. Ödeme Miktarının Hesabı


    İş kaybı tazminatı, hizmet akdinin fesih tarihindeki günlük net asgari ücretin iki katıdır.Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü 1,2 ve 3. derece), günlük net asgari ücretin dört katı iş kaybı tazminatı olarak ödenir.
    ÜCRET GARANTİ FONU    1- Kapsam


    4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları...    2- Amaç


    İşçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını/alacağını garanti etmek...    3- Başvuru


    01.06.2003 tarihinden itibaren ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Kurum birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

   • İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,

   • İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,

   • İflasın Ertelenmesi Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,

   • İcra Tetkik Merciince verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge...    4- Ödeme


    Ücret alacaklısı yukarıda sayılan evraklarla birlikte Kurum ünitesine başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak herhangi bir (evraklarda) eksiklik yok ise başvuruya izleyen ayın sonuna kadar ödemeyi gerçekleştirir.

    (Kaynak:iskur.gov.tr - 19.12.2013)


    Sayfanın Konuları: İşsizlik Sigortası, Kimler İşsizlik Sigortası Alabilir, İşsizlik Sigortası Başvurusu, İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır, İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süreyle Ödenir, İşsizlik Sigortası'nın şartları nedir?
   Son Dakika Haberleri
   Devletana.com, e-devlet hizmetlerine kolay erişilmesi amacıyla oluşturulmuştur ve resmi kurumlar ile hiçbir ilişkisi yoktur.
   Sitede; TC Kimlik No Sorgulama, TC Kimlik No Doğrulama, SSK, SSK Emeklilik Yaşı Hesaplama, SSK Ne Zaman Emekli Olabilirim, SSK Emekli Maaşım Bağlandı mı, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Araç Sorgulama, Milli Piyango, Süper Loto, Sayısal Loto, Gazeteler, Televizyonlar, Türkiye Haritası, Telefon Rehberi, TJK, İddaa, THY, Pegasus, SBS Sonuçları, ÖSS Sonuçları, Hava Durumu, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone, MEB, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Sabah Gazetesi gibi içerikler yer almaktadır.

   Gizlilik Politikası
   web servis